การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง
เจ้าของผลงาน :  ชนกภัทร ผดุงอรรถ
เจ้าของผลงานร่วม :   สวรรยา ปัญญานันท์, วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
คำสำคัญ :   สับปะรด, น้ำส้มสายชูหมัก, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำอธิบาย :  ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคำ จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่สำคัญ แต่สภาวะอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินไปจนล้นตลาด และผลผลิตสับปะรดบางส่วนไม่ได้ตามคุณภาพ การแปรรูปสับปะรดตกเกรดที่มีคุณภาพต่ำ เพื่อเพิมมูลค่าจึงเป็นการแก้ไขปัญหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำสับปะรดที่ถูกคั้นแยกก่อนกระบวนการผลิตสับปะรดกวน ที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นกระบวนการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลหนองพันจันทร์ เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดได้ด้วยตนเอง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม กลุ่มสามารถต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรด ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://irdmcru.mcru.ac.th/file/m-pineapple/report/06.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710