ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ
เจ้าของผลงานร่วม สวรรยา ปัญญานันท์ , วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
คำสำคัญ สับปะรด;น้ำส้มสายชูหมัก;เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคำ จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่สำคัญ แต่สภาวะอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินไปจนล้นตลาด และผลผลิตสับปะรดบางส่วนไม่ได้ตามคุณภาพ การแปรรูปสับปะรดตกเกรดที่มีคุณภาพต่ำ เพื่อเพิมมูลค่าจึงเป็นการแก้ไขปัญหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำสับปะรดที่ถูกคั้นแยกก่อนกระบวนการผลิตสับปะรดกวน ที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นกระบวนการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลหนองพันจันทร์ เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดได้ด้วยตนเอง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม กลุ่มสามารถต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรด ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่สามารถจำหน่ายได้ในท้องตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://irdmcru.mcru.ac.th/file/m-pineapple/report/06.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสับปะรดเหลือทิ้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง