ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปวลักขิ์ สุรัสวดี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ภูมิปัญญา;ช่างปั้นเพชรบุรี;ศิลปกรรมพุทธศาสนา
หน่วยงาน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี เป็นการสืบสานโดยใช้วิถีแห่งปัญญาญาณ ช่างงานสายสกุลช่างปูนปั้นเพชรบุรีคือ ผู้ที่วิจัย ฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนด้วยปัญญาญาณเพื่อสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นพุทธบูชา วิถีแห่งปัญญาณของช่างสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 1) ปัญญา คือ การค้นคว้าหรือการวิจัยของช่างสายสกุลช่างปูนปั้นเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ปัญญาทางทักษะการช่าง, ปัญญาทางพื้นฐานศิลปะ, ปัญญาทางจักรวิทยาในศาสนาพุทธ 2) ญาณ คือ การหยั่งรู้ที่เกิดจากสมาธิและมุมมอง เป็นสิ่งที่เก็บสั่งสมอยู่ในตัวช่างที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักจนเชี่ยวกร่ำ, รูปแบบการเรียนรู้แบบนิรนัยและอุปนัยที่ผสมผสาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/30450/1/pawaluk_su.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง