การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของผลงาน :  ปวลักขิ์ สุรัสวดี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญา, ช่างปั้นเพชรบุรี, ศิลปกรรมพุทธศาสนา
หน่วยงาน :  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี เป็นการสืบสานโดยใช้วิถีแห่งปัญญาญาณ ช่างงานสายสกุลช่างปูนปั้นเพชรบุรีคือ ผู้ที่วิจัย ฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนด้วยปัญญาญาณเพื่อสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นพุทธบูชา วิถีแห่งปัญญาณของช่างสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 1) ปัญญา คือ การค้นคว้าหรือการวิจัยของช่างสายสกุลช่างปูนปั้นเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ปัญญาทางทักษะการช่าง, ปัญญาทางพื้นฐานศิลปะ, ปัญญาทางจักรวิทยาในศาสนาพุทธ 2) ญาณ คือ การหยั่งรู้ที่เกิดจากสมาธิและมุมมอง เป็นสิ่งที่เก็บสั่งสมอยู่ในตัวช่างที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักจนเชี่ยวกร่ำ, รูปแบบการเรียนรู้แบบนิรนัยและอุปนัยที่ผสมผสาน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/30450/1/pawaluk_su.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710