ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จักรเย็บผ้า: การตัดเย็บสมัยใหม่ในการศึกษาของผู้หญิงไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตตมาศ จิระสถิตพร
เจ้าของผลงานร่วม วัชระ สินธุประมา
คำสำคัญ จักรเย็บผ้า;การตัดเย็บสมัยใหม่;การศึกษา;ผู้หญิงไทย
หน่วยงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาและนำเสนอความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างจักรเย็บผ้าที่มีต่อความรู้ในการตัดเย็บของผู้หญิง โดยศึกษาตั้งแต่การประดิษฐ์จักรเย็บผ้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางความรู้ของผู้หญิงโนโลกตะวันตก จากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ผู้หญิงสยามได้รับอิทธิพลทางความรู้ที่ทันสมัยผ่านจักรเย็บผ้าอันนำไปสู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศแก่ผู้หญิงอย่างเป็น ทางการและมีผลต่อการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการประกอบอาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mis.nrru.ac.th/gradjournal/uploadify/uploads/Test/663%2011-01-18%2002-26-36.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


จักรเย็บผ้า: การตัดเย็บสมัยใหม่ในการศึกษาของผู้หญิงไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.