ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ, ผศ.ดร. รังสรรค์ ทองทา
คำสำคัญ ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย จากวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้น ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือการขาดแคลนน้ำดื่ม ไม่เพียงพอ ไม่สะอาด ปนเปื้อน รวมถึงการขนส่งน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยก็เป็นไปด้วยความลำบาก จากน้ำที่ท่วมขังในเส้นทางสัญจร อาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จึงมีแนวคิดพัฒนาปรับแปลง "ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์” ผลิตน้ำดื่มไว้ใช้เองในชุมชนหรือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=59sZSYcc8wc
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง