ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการน้อมนำประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการตลาดอย่างยั่งยืนให้สินค้าพรีเมี่ยมโอทอปผักตบชวา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อวัสดา ปกมนตรี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ สินค้าพรีเมี่ยมโอทอป;ผักตบชวา;ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาอิทธิพลของการน้อมนำประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถ ที่มีต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา ผู้แทนกลุ่มโอทอปผักตบชวา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/article/view/117515/116821
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการน้อมนำประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการตลาดอย่างยั่งยืนให้สินค้าพรีเมี่ยมโอทอปผักตบชวา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง