ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาชญากรรมสัตว์ป่า (wildlife crime)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
คำสำคัญ อาชญากรรม;สัตว์ป่า;wildlife;crime;การลักลอบค้าสัตว์ป่า;wildlife trafficking
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การลักลอบค้าสัตว์ป่า (wildlife trafficking) เป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยและโลก โดยการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นในไทยเกิดมาจากความต้องการซื้อ (demand) และความต้องการ (supply) ขายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ชิ้นส่วนของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่า โดยการกระทำผิดปรากฏออกมา 2 รูปแบบ คือ (1) การลักลอบค้าสัตว์ป่าแบบระหว่างบุคคล คือ ผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์ป่าจะทำการติดต่อไปยังผู้ขายสัตว์ป่าโดยตรง กับ (2) การลักลอบค้าสัตว์ป่าแบบเครือข่าย ทำให้การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นในไทยนั้น นำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โรคติดต่อที่แพร่ระบาดมาจากสัตว์ป่าต่างประเทศ ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในสังคมอันเนื่องมาจากอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การบั่นทอนทำลายชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมไปถึงการลักลอบล่า การถูกสัตว์ป่าต่างประเทศทำร้าย ทำให้จำนวนสัตว์ป่าหายากพื้นเมืองของไทยมีจำนวนลดน้อยลง ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของป่าเมืองไทยขาดความสมดุลร่วมด้วย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อาชญากรรมสัตว์ป่า (wildlife crime) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง