ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง จากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy (Digital Self-Learning Package Promoting the Higher-Order Thinking Skills from Teachers-to-Learners According to Revised Bloom’s Taxonomy)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง;ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลจากครูสู่ผู้เรียน;แนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy;Digital Self-Learning Package Promoting the Higher-Order Thinking Skills;Revised Bloom’s Taxonomy;Digital Self-Learning Package from Teachers-to-Learners
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยต่อยอดงานวิจัยเดิมด้วยทุนอุดหนุนจากวช.พ.ศ.2560 (มธุรส จงชัยกิจ และคณะ, 2562) ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยที่บรรลุเป้าหมายเฟสแรก(2560-2562) คือการพัฒนาและศึกษาผลการลองใช้ผลผลิต: สื่ออีบุ๊กส์เชิงปฎิสัมพันธ์ ชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลด้านทักษะการคิดขั้นสูงฯ ชุดกิจกรรมการรณรงค์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูและครูประถมศึกษาเพื่อการใช้ชุดสื่อดิจิทัล นำไปสู่เฟสที่ 2 คือ การพัฒนาสมรรถวิสัยของชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ระดับอุดมศึกษาและขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดส่งเสริมทักษะการคิดและการสอนคิดขั้นสูงให้เกิดผลผลิตเป็นหลักสูตรออนไลน์ขนาดใหญ่ด้านการสอนคิดขั้นสูงและแบบฝึกทักษะการคิดขั้นสูงด้วยตนเองในเนื้อหา 8 กลุ่มสาระฯ ที่ได้จากกรณีศึกษาร่างนโยบายพัฒนาสมรรถวิสัยของครูบรรจุใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://maturosc.wixsite.com/rbloom/about
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง จากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy (Digital Self-Learning Package Promoting the Higher-Order Thinking Skills from Teachers-to-Learners According to Revised Bloom’s Taxonomy) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง