ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประวิช ขุนนิคม
เจ้าของผลงานร่วม เพ็ญ สุขมาก
คำสำคัญ การกำหนดขอบเขต ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ,การท่องเที่ยวโดยชุมชน
หน่วยงาน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การกำหนดขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) เป็นขั้นตอนการกำหนดทิศทางในภาพรวมของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งระดับบุคคล สิ่งแวดล้อม ระบบกลไก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ โดยเป็นขั้นตอนที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการพัฒนา การเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล การเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง