ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้า ของท้องถิ่นจังหวัดเลย กรณีศึกษาผ้าขิดมุกลายโบราณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เปรมชัย มูลหล้า
เจ้าของผลงานร่วม จิรภา คงสุข , สุภาวดี ไชยชมภู , ชู บุตรปัสสา
คำสำคัญ ผ้าขิดมุกลายโบราณ;มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผ้าขิดมุกลายโบราณเป็นหนึ่งในผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี พ.ศ.2551 และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเลย ให้ขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดเลยประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีพื้นที่ปฏิบัติในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบหมู่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผ้าทอลายโบราณที่ช่างฝีมือมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากอาณาจักรล้านช้างเมืองหลวงพระบางมาตั้งถิ่นฐานชุมชนในเขตจังหวัดเลย การดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่น จังหวัดเลย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้า ของท้องถิ่นจังหวัดเลย กรณีศึกษาผ้าขิดมุกลายโบราณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง