ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
เจ้าของผลงานร่วม วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
คำสำคัญ ทักษะทางการเงิน;เกษตรกร;ข้าวพันธุ์พื้นเมือง;ลุ่มน้ำปากพนัง
หน่วยงาน สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและวัดระดับทักษะทางการเงินและองค์ประกอบของทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนังและศึกษาทักษะทางการเงินของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีทักษะทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทักษะทางการเงินในแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรมีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมักจะตอบได้เพียงคำถามที่ไม่มีความซับซ้อน แต่ในคำถามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมักจะตอบได้ไม่ถูกต้อง เกษตรกรมีพฤติกรรมทางการเงินอยู่ในระดับสูง เนื่องด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางการเงินที่ค่อนข้างเหมาะสม ยกเว้นเพียงเรื่องการจัดทำบัญชีที่มีเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดทำบัญชีและมีทัศนคติทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติที่เกษตรกรได้คะแนนสูงสุดคือ เรื่องความพึงพอใจในฐานะของตนเองทั้งที่เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำ เมื่อวิเคราะห์ทักษะทางการเงินและองค์ประกอบของทักษะทางการเงินของเกษตรกรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เกษตรกรที่มีเพศช่วงอายุ ระดับการศึกษา และการจัดทำบัญชีที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางการเงินหรือองค์ประกอบของทักษะทางการเงินที่แตกต่างกัน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์มีทักษะทางการเงินใกล้เคียงกันยกเว้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ยุมหมุนที่มีทักษะทางการเงินต่ำกว่าเกษตรกรกลุ่มอื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/135795/102898
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง