ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดารณี พิมพ์ช่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม อภิรดา สุทธิสานนท์
คำสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ;ผู้สูงอายุ;ผู้สูงอายุวัยต้น
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจระดับความสำคัญของธุรกิจบริการทางสังคมของผู้สูงอายุวัยต้น การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุวัยต้นที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเจ้าของที่พักอาศัย ดำรงชีวิตโดยมีลูกหลานหรือญาติพี่น้องดูแล อาชีพก่อนเกษียณเป็นข้าราชการ แหล่งของรายได้หลังเกษียณมาจากบำเหน็จบำนาญราชการ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนหลังเกษียณอยู่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น และฮาร์ดแวร์ธุรกิจบริการทางสังคมของผู้สูงอายุวัยต้นด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร และการดำรงชีวิตมีความสำคัญในระดับมาก ผลการสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา ภูมิลำเนา และอาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นส่งผลต่อการใช้ธุรกิจบริการทางสังคมในภาพรวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแอพพลิเคชั่น และด้านเครือข่ายมีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้นในความบันเทิงด้านการท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร ด้านการดำรงชีวิต และภาพรวม โดยในภาพรวมสามารถทำนายสมการได้ 38.50% และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ 0.623
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/11-1/2.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง