ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานแม่บ้านโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หริรักษ์ จันทิมา
คำสำคัญ การพัฒนาตนเอง;พนักงานแม่บ้านโรงแรม;โรงแรม;ความต้องการ
หน่วยงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความต้องการ และการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองของพนักงานแม่บ้านโรงแรมในภาคตะวันออกฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานแม่บ้านโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 3 ปี รายได้ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน โรงแรมส่วนใหญ่มีห้องพักต่ำกว่า 100 ห้องและการบริหารงานแบบอิสระ การเรียนรู้ของพนักงานแม่บ้านโรงแรมต้องเรียนรู้จากCD และแบบการประชุมเชิงปฎิบัติการในเวลาทำงาน และอบรมทุกๆ 3 เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานแม่บ้านโรงแรมที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกับอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลารวมในการทำงานแผนกแม่บ้าน และรูปแบบการบริหารของโรงแรมมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่าง และรายข้อแตกต่างกันทางสถิติที่ 0.01 ส่วนตำแหน่งงานปัจจุบัน และจำนวนห้องพักในโรงแรม พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน รายข้อแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/147033/108344
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานแม่บ้านโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง