ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพืี่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่นำไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนด ในจังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิซรีน เจ๊ะมามะ
เจ้าของผลงานร่วม วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , นุจรี ไชยมงคล
คำสำคัญ การจัดการความรู้;ชุมชนองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่;นมแม่;ทารกเกิดก่อนกำหนด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย แนวปฏิบัติในแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่นำไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนด ในจังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและแบบบันทึกการติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดขึ้นตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 1 ปี
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง