ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยด้านการดำเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษา บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภา สีมานะชัยสิทธิ์
คำสำคัญ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ;การจัดการโลจิสติกส์;อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยด้านการดำเนินงาน และประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่าด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์การด้านการจัดคนเข้าทำงาน ด้านการควบคุม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการสั่งการ 2)ส่วนระดับประสิทธิภาพการทำงานในด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการจัดการบรรจุสินค้าเหมาะสมเป็นมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม และสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/taqlpc9te348g8k448.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ปัจจัยด้านการดำเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษา บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง