ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทสารี สุขโต
คำสำคัญ การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด;การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์;ประเทศไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งจัดเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเด็นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 3 ประการ คือ 1) เพื่อเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย 2) เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้ตัวแบบวิเคราะห์ SWOT 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย จากผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีการวางกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากทั่วโลกเช่น คุณภาพการตรวจรักษา การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/179aqdhao3y800o4gw.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.