ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะภาษาโฆษณาจาก หนังสือพิมพ์เพื่อสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ การวิเคราะห์;ภาษาโฆษณา;แบบฝึกหัด
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ลักษณะของภาษาโฆษณาจากหนังสือพิมพ์ รายวัน ผลของการศึกษาลักษณะการใช้คำของภาษา โฆษณาจากหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า ด้านการใช้คำมีการใช้คำทั้งหมด 8 ชนิด คือ การใช้คำซ้ำเพื่อเล่นคำ การใช้คำสัมผัสคล้องจองกัน การใช้คำแบบเล่นความหมาย การใช้คำทับศัพท์ การใช้ คำตัด การใช้คำสแลง การใช้คำภาษาอังกฤษ และการใช้คำเลียนเสียงพูด ด้านโครงสร้างข้อความ โฆษณาพบ 3 ลักษณะคือ ข้อความโฆษณาเป็นประโยคที่มีโครงสร้างปกติ ข้อความที่เป็นวลี และ ข้อความที่เป็นโครงสร้างที่ขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยา ด้านเจตนาของการสื่อสารของข้อความโฆษณา มี 6 ลักษณะคือ การเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ การเชื้อเชิญให้ทดลองใช้ การเน้นราคาสินค้า และบริการที่ถูก การให้เป็นของขวัญ การร่วมชิงโชคของรางวัลและการมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่น ผู้วิจัยได้ นำผลการศึกษาลักษณะภาษา มาสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะได้ 3 แบบฝึกหัด คือ1) เขียน โฆษณาลงในช่องว่างที่กำหนดให้จากภาพสินค้า 2) บอกถึงประเภทสินค้าและบริการจากโฆษณา ที่กำหนดให้ และ 3) บอกลักษณะของการใช้คำและเจตนาการส่งสารของภาษาโฆษณาว่าเป็นแบบใด ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบฝึกหัดเสริมอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกรายการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/fek86rgermgc0ocogw.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ลักษณะภาษาโฆษณาจาก หนังสือพิมพ์เพื่อสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง