ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนาดล สมบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม สมถวิล ธนะโสภณ
คำสำคัญ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ น;การเรียนรู้ผ่านเว็บ;แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ;ระดับประถมศึกษาตอนต้น
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บระดับประถมศึกษาตอนต้น การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) ขั้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3) ขั้นประเมินแหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บระดับประถมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูแผนการสอนเมนูเทคนิคการสอนเมนูสื่อการสอนเมนูการวัดและประเมินผลและเมนูแหล่งความรู้ ระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อยสามารถเชื่อมโยงกันได้ 2) ผลการประเมินด้านรูปแบบและการนำเสนอ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ทันสมัย ความยาวหน้าเว็บมีความเหมาะสมจัดวางข้อความบนหน้าเว็บไซต์ รูปแบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม การนำเสนอข้อมูลเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์อ่านเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/aa3d29q6xr4gcgc80.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บระดับประถมศึกษาตอนต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง