ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทย สมัยอยุธยาที่ปรากฏใช้ในปัจจุบัน A Study of Single Words in Ayutthaya Iiteratures that Found in Present
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิตยา มีสุวรรณ
คำสำคัญ คำเดี่ยว;วรรณกรรมไทย;สมัยอยุธยา;พจนานุกรมปัจจุบัน
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาลักษณะการปรากฏของคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 146 คำโดยเก็บข้อมูลมาจากเอกสารสมัยอยุธยาจำนวน 30 เรื่อง พบว่า คำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาแม้ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบันก็ตาม แต่คำบางคำยังปรากฏใช้เป็นคำซ้อน คำประสม และสำนวนอยู่ในพจนานุกรมปัจจุบัน และคำบางคำยังปรากฏใช้เป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมภาษาถิ่นอื่นๆ ได้แก่ พจนานุกรมภาษาถิ่นเหนือ พจนานุกรมภาษาถิ่นอีสาน และพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/plqutfc75748oco0w.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทย สมัยอยุธยาที่ปรากฏใช้ในปัจจุบัน A Study of Single Words in Ayutthaya Iiteratures that Found in Present is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.