ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รับมือภัยแล้งในฤดูฝน บ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
คำสำคัญ ชุมชนป่าภูถ้ำ;ภูกระแต;การบริหารจัดการน้ำชุมชน
หน่วยงาน มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย “ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต” อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าฯ พื้นที่รวม 2,800 ไร่ มีมูลค่าประโยชน์ที่ได้จากป่ามากกว่าปีละ 10 ล้านบาท แต่ชุมชนประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากซ้ำซากมานานกว่า 40 ปี แหล่งน้ำสาธารณะขาดการดูแล ถูกบุกรุกและไม่มีระบบบริหารจัดการ ชุมชนได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการแหล่งน้ำมาบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูงลอนคลื่น ด้วยการขุดคลองดักน้ำหลาก เชื่อมคลองซอย และสระแก้มลิง เพื่อกักเก็บและสำรองน้ำ รวมทั้งการกระจายน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qOOiPZISo2s
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


รับมือภัยแล้งในฤดูฝน บ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง