ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน;ชุมชนบ้านตูม;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำหลักการทรงงาน ควบคู่กับวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน จาก “กรอบคิด” เรื่อง การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า เกิดการเรียนรู้สู่การแก้ปัญหา ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการพัฒนาคน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.utokapat.org/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง