ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่น้ำแข็งจากต่างประเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพรพันธ์ จิตธรรม
เจ้าของผลงานร่วม ปวีณา เชาวลิตวงศ์
คำสำคัญ การจัดการสินค้าคงคลัง;ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง;อาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศ
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณสินค้าคงคลังจัดเก็บไว้เป็นเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริการคลังเช่าสาธารณะในการจัดเก็บสินค้า พบว่า ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง ทำให้สินค้าตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดของบริษัทกรณีศึกษามีการจัดสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังรวมสินค้าชนิดที่1,2 และ3 ลดลงไป 59% 69% และ 89% ตามลำดับ ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นตัวหลักสำคัญที่ลดลงมาอย่างมาก เนื่องจากระบบปัจจุบันไม่ได้คำนึงถึงสินค้าคงคลังที่เหลือมาจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังสูงตั้งแต่ต้นปี และยังส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าทั้ง 3 ชนิดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังมีระดับในการให้บริการลูกค้าคิดเป็น 100%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/75799/61016
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่น้ำแข็งจากต่างประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง