ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ : 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะเหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรเพ็ญ ทิพยนา
เจ้าของผลงานร่วม นิษฐิดา สุดใหม่ , ไพโรจน์ นวลนุ่ม
คำสำคัญ การจัดการความรู้;องค์กรการเงินชุมชน;การดำเนินงาน
หน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ และปัจจัยแห่งความสำคัญสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรการเงินชุมชน ประเภทกองทุนสัจจะวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนของตำบลกะเหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชในรอบระยะเวลา 10 ปี(พ.ศ.2550-พ.ศ. 2560) ผลการศึกษาพบว่า 1.) ด้านผลการดำเนินงาน มีสัดส่วนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.45 มีรายจ่ายค่าสวัสดิการประมาณร้อยละ 55 ของเงินออมสัจจะ และมีการจ่ายสวัสดิการที่ครอบคลุม 6 ด้าน 2.) มีลักษณะการจัดการความรู้ที่สำคัญได้แก่ การวิเคราะห์และการใช้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การจัดเก็บความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เกิดจาก ผู้นำ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การทำงานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสาร และระบบสนับสนุน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/135714/101390
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ : 10 ปีของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะเหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง