ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : โอกาสและอุปสรรค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรอนงค์ โถทองคำ
เจ้าของผลงานร่วม พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
คำสำคัญ การมีส่วนร่วมของโรงแรม;การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับความสำคัญและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของโรงแรมในประเทศไทยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1.)การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายในของโรงแรมมีความสำคัญค่อนข้างสูงที่จะช่วยให้โรงแรมสนใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2.) โรงแรมให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม-วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูง 3.) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 4.) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปานกลางแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ 5.) โรงแรมและชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกันในระดับสูงทั้งสองฝ่าย 6.) โรงแรมระดับ4-5 ดาว มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายในและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สูงกว่าโรงแรมระดับ1-3 ดาว และ 7.) ทำเลที่ตั้งของโรงแรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับการมีส่วนร่วม ปัญหา และผลประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/223136/153391
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : โอกาสและอุปสรรค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง