ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ในจังหวัดกระบี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภูเด่น แก้วภิบาล
เจ้าของผลงานร่วม เกศกุฎา โกฏิกุล
คำสำคัญ การจัดการโลจิสติกส์;คุณค่าธุรกิจ;ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ด้านการกำจัดของเสียมากที่สุด รองลงมาเป็นการขนส่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ส่วนคุณค่าธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตและการประกอบการที่ยั่งยืน และตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการบรรจุภัณฑ์ จัดการคำสั่งซื้อ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า และการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่งผลเชิงบวกต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ตัวแปรอิสระ 2 ด้าน ได้แก่ การจัดการขนส่ง และการบริหารสินค้าคงคลังส่งผลเชิงลบต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/206471/143577
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น ในจังหวัดกระบี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง