ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมไรแดงมันสำปะหลัง Tetranychus truncatus Ehara และไรแมงมุมสองจุด Tetranychus urticae Koch
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ สารฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.วนิดา อ่วมเจริญ
คำสำคัญ น้ำมันหอมระเหย, กระเทียม, เทียนข้าวเปลือก, ไรแดงมันสำปะหลัง, ไรแมงมุมสองจุด, Essential Oils, Allium sativum, Anethum graveolens, Tetranychus truncatus, Tetranychus urticae
หน่วยงาน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย น้ำมันหอมระเหยกระเทียม มีฤทธิ์ด้านพิษสัมผัสโดยตรงต่อตัวเต็มวัยเพศเมียไรแดงมันสำปะหลังและไข่ของไรแมงมุมสองจุดและไรแดงมันสำปะหลัง มีฤทธิ์สูงโดยการรมต่อตัวเต็มวัยไรแดงมันสำปะหลังและไรแมงมุมสองจุด น้ำมันหอมระเหยกระเทียมและเทียนข้าวเปลือกมีฤทธิ์การไล่ไรทั้งสองชนิดได้มากกว่า 80% น้ำมันหอมระเหยผลพริกไทยสด มีประสิทธิภาพในการเป็นสารรมตายต่อไรแดงมันสำปะหลังดีกว่าน้ำมันหอมระเหยจากผลพริกไทยแห้ง สารสกัดยาสูบ GUDANG GARAM ชนิดเย็น มีฤทธิ์สัมผัสตายต่อไข่ไรแมงมุมสองจุดได้ดีที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง