ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ จิระธำรง
เจ้าของผลงานร่วม พเนิน อินทะระ , กลางใจ แสงวิจิตร , นพวรรณ แมนน์
คำสำคัญ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล;พฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล;การจัดการการเงินส่วนบุคคล;การเงินส่วนบุคคล
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ ผลการการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรู้ความเข้าใจในการออมมากที่สุด พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมการลงทุน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่าย แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเงินส่วนบุคคล แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ยกเว้นความรู้ความเข้าใจด้านการออมที่ไม่แตกต่งกัน ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน ด้านการออม ด้านการวางแผนภาษี และด้านการวางแผนเกษียณแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในแต่ละด้านแตกต่างกัน จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคล ควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องการให้ความรู้ด้านการบริหารหนี้ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนประกันภัย และด้านการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ให้คำปรึษาแก่ผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้และคำแนะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/184356/129871
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง