ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สัจจา ไกรศรรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม วรรักษ์ สุเฌอ
คำสำคัญ การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต;กระบวนการสร้างตราสินค้า
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้าตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนะแนวทางการสร้างตราสินค้าตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า 1. การพัฒนาการตลาดเก่าสู่การเป็นจุดหมาย ปลายทางท่องเที่ยว มีปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่1.) มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่พัฒนามาจากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตชาวตลาด อาหารพื้นถิ่น2.) มีปัจจัยภายนอกที่เกิดจากนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโหยหาอดีต 3.) มีกลุ่มบุคคลที่เป็นกลไกในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และนักวิชาการ องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการตลาดเก่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ประอบด้วย 4 องค์ประกอบ แก่(1) ผู้นำที่เข้มแข็ง (2) การตั้งคณะทำงาน (3) เครือข่ายพันธมิตร และ(4) การจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนสร้างตราสินค้าตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การแต่งตั้งคณะทำงาน(2) การวิเคราะห์ชุมชน(3) การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน (4) การสร้างสรรค์มูลค่าร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ(5) การสื่อสารตราสินค้า 2. ข้อเสนอแนะในการตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณควรดำเนินการโดยยึดหลักพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ (1) มีบรรยากาศของความดั้งเดิม (2) มีเรื่องราว เรื่องเล่าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของตลาด (3) มีความเป็นท้องถิ่น และ(4) มีการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://hs.pbru.ac.th/journal/wp-content/uploads/2018/09/2560-2-3.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง