ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการโรคใบขาวอ้อยด้วยการใช้พันธุ์ปลอดโรค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นิลุบล ทวีกุล
เจ้าของผลงานร่วม ทักษิณา ศันสยะวิชัย , กาญจนา กิรศักดิ์ , ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล , นฤทัย วรสถิต , เพียงเพ็ญ ศรวัต
คำสำคัญ โรคใบขาวอ้อย;พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว;เชื้อไฟโตพลาสมา;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อย
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการโรคใบขาวโดยใช้พันธุ์อ้อยปลอดโรค ที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อนและผ่านการตรวจเชื้อสาเหตุโรคโดยวิธีทางชีวโมเลกุล (nested PCR) ว่าไม่มีเชื้อโรคและอนุบาล ในโรงเรือนกันแมลง เมื่อนำไปปลูกในสภาพแปลงปลูกส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การปลูกพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวห่างจากแปลงอ้อยอื่น 1 กิโลเมตรหรือมากกว่า สามารถไว้ตอได้ 3-4 ตอ โดยพบต้นเป็นโรคใบขาวน้อยกว่า 1% แม้จะตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคในอ้อยปลูก ท่อนพันธุ์ที่ผลิตได้เมื่อนำไปปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรคไม่รุนแรง สามารถขยายพันธุ์ได้ 3-4 รุ่น ส่วนในแหล่งที่โรคระบาดรุนแรง อ้อยปลูกเป็นโรคใบขาวเพียงเล็กน้อย แต่พบโรคใบขาวรุนแรงในอ้อยที่ตัดท่อนพันธุ์ไปปลูกต่อ และในอ้อยตอของต้นแม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=312.pdf&id=658&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการโรคใบขาวอ้อยด้วยการใช้พันธุ์ปลอดโรค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง