ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา กิระศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ทักษิณา ศันสยะวิชัย , วีระพล พลรักดี
คำสำคัญ Hypersensitive Response;Programmed Cell Death;Ultrastructure;โรคใบขาว
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกที่เป็นผลกระทบของเชื้อไฟโตพลาสมาที่เข้าทำลายภายในต้นอ้อย ต่อการแสดงออกของลักษณะอาการใบขาว ในการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการฟื้นฟูต้นอ้อยที่เป็นโรคไม่รุนแรงให้สามารถดำรงชีวิตจนกระทั่งให้ผลผลิตได้ โดยศึกษาถึงกระบวนการเกิด Programmed cell death (PCD) ระหว่างการพัฒนาอาการและโรคใบขาวของอ้อย เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์อ้อยที่ถูกเชื้อเข้าทำลายกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาการภายนอก ใช้การศึกษาทางกายวิภาคผ่านภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ และเซลล์วิทยาผ่านทางภาพถ่ายจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ซึ่งใช้เนื้อเยื่อจากใบอ้อยที่มีสีขาว ขาวปนเขียว เหลือง และเขียว พบว่าเซลล์ท่อลำเลียงชั้นมีโซฟิลล์และพาเรงไคมา ในเนื้อเยื่ออ้อยใบขาว มีการตายของเซลล์มากที่สุด โครงสร้างภายในเซลล์พบว่า แวคิวโอลขยายขนาดใหญ่ เกิดการรวมตัวของโครมาตินภายในนิวเคลียส เยื่อหุ้มนิวเคลียสแตกหัก และไมโตคอนเดรียเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของออร์แกเนลล์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ คลอโรพลาสต์ขยายขนาดใหญ่มากกว่าปกติ มีการสะสมเม็ดแป้งจำนวนมากอยู่ภายใน และเกิดการเสื่อมสภาพของกรานา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=293.pdf&id=656&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง