ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและน้ำกากส่าต่อผลผลิตอ้อยและความอุดมสมบูรณ์ ของดินร่วนทราย ชุดยโสธร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีสุดา ทิพยรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , เจิม จาบประโคน
คำสำคัญ น้ำกากส่า;อ้อยปลูก;อ้อยตอ 1
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของอัตราปุ๋ยเคมีและน้ำกากส่าต่อผลผลิตของอ้อยปลูก และอ้อยตอ ปีที่ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 ปลูกในดินร่วนทรายชุดยโสธร ปัจจัยหลักได้แก่ การใส่น้ำกากส่าอัตรา 10, 20 และ 30 ลบ.ม./ไร่ และมีการใส่น้ำเปล่า 10 ลบ.ม./ไร่ เป็นวิธีการตรวจสอบ ปัจจัยรองได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 16-4-16 อัตรา 0, 50 และ 100 กก./ไร่ พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันของปุ๋ยเคมีและน้ำกากส่าทั้งต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร ตลอดทั้งคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 การใส่น้ำกากส่าอัตรา 20 และ 30 ลบ.ม. เพิ่มผลผลิตอ้อยปลูก 58% และ 65% มากกว่าการไม่ใส่น้ำกากส่า และเพิ่มผลผลิตอ้อยตอ 1 เมื่อใส่น้ำกากส่า 10, 20 และ 30 ลบ.ม./ไร่ 76, 113 และ 121% ตามลำดับ มากกว่าเมื่อไม่ใส่น้ำกากส่า ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนลำเก็บเกี่ยว ความยาว และเส้นผ่าศูนย์กลางลำ การใส่น้ำกากส่าทำให้ดินเพิ่ม pH ค่าการนำไฟฟ้า โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งอยู่ในระดับเป็นประโยชน์ต่อการปลูกอ้อยมากขึ้น แต่การใส่ปุ๋ยเคมีทั้งสองอัตราก็ไม่ทำให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรของอ้อยแตกต่างกัน และไม่พบการเปลี่ยนแปลงของดินทางเคมีและกายภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=164.pdf&id=643&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและน้ำกากส่าต่อผลผลิตอ้อยและความอุดมสมบูรณ์ ของดินร่วนทราย ชุดยโสธร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง