ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของความไว้วางใจและการรับรู้ ที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยะดา ทองมาก
เจ้าของผลงานร่วม ปวีณา คำพุกกะ
คำสำคัญ ความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต;ความไว้วางใจ;การรับรู้ความเสี่ยง;การรับรู้ความง่าย;การรับรู้ประโยชน์
หน่วยงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของความไว้วางใจและการรับรู้ที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ความไว้วางใจของการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ของการชำระเงิน ผ่านอินเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 56
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/27ucydqgibi8o8sc48.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของความไว้วางใจและการรับรู้ ที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง