ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์
คำสำคัญ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว;บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสภาพและปัญหา รวมถึงพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในปัจจุบัน พบว่า สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจุบันมีสาเหตุจากผู้เรียนมีปัญหาทางร่างกายที่ไม่สามารถสนองต่อการเรียนการสอนได้ในโรงเรียนปกติ ความสามารถทางสติปัญญาที่ไม่เท่าทันกับผู้เรียนปกติ สภาพอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้เรียนมีปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับสภาพความบกพร่องของผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย และด้านความผิดปกติทางสมอง ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษที่ส่งผลต่อ การพัฒนาการศึกษาคือ 1) ผู้จัดการศึกษา ขาดความรู้ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและการประเมิน 2) หลักสูตรยังขาดตัวชี้วัดและระเบียบการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละด้าน 3) บุคลากรภาครัฐขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะด้าน ความต้องการเนื้อหาสาระในการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครอบคลุมวิชาการ 8 กลุ่มสาระวิชาโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการส่งเสริมอาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/v046i0ufv6s0c0g0cc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง