ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานของ สถาบันการเงินอิสลามของประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา บุญชม
คำสำคัญ ระบบการเงินอิสลามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย;สถาบันการเงินอิสลามการเงินอิสลามในมาเลเซีย
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สถาบันการเงินเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตการรวมตัวเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations : ASEANS) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากร600 ล้านคน เกินกว่าครึ่งเป็นชาวมุสลิม ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามการเลือกใช้บริการทางการเงินของชาวมุสลิมจะมีปัจจัยด้านศาสนาเข้ามาประกอบการตัดสินใจด้วย หลักการที่ประชาชนมุสลิมทั่วโลกยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือการห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินทั่วไป ดังนั้นจึงเกิดสถาบันการเงินอิสลามขึ้นมารองรับตลาดในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีสถาบันการเงินอิสลามที่ดำเนินการตามหลักการศาสนาและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ความสำเร็จของของสถาบันการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของสถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับแรกของภูมิภาคนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/xnq0kg7mhsg8sw0gsc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานของ สถาบันการเงินอิสลามของประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง