ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ คุณลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผล ต่อความผูกพันและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีต่อองค์กร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กันธิชา ทองพูล
เจ้าของผลงานร่วม เขมมารี รักษ์ชูชีพ , กล้าหาญ ณ น่าน
คำสำคัญ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร;ความผูกพันต่อองค์กร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร จากพนักงานประจำที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงแรมในกลุ่มสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย พบว่า ความหลากหลายของทักษะ ความมีอิสระในงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/7aq23imh8agw0ksscg.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง