ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิเลิศ ภูริวัชร
เจ้าของผลงานร่วม สุชาติ ไตรภพสกุล , ชาคริต พิชญางกูร
คำสำคัญ ปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการ;โครงการสำรวจสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก;เอเชีย
หน่วยงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย และทำการศึกษาเปรียบเทียบระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มเอเชียจำนวน 8 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการสำรวจสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก Global Entrepreneurship Monitor (GEM) อันได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม จีน และไต้หวัน พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางการเงิน ด้านนโยบายของภาครัฐ ด้านมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ด้านการถ่ายโอนความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา และด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ อยู่ในช่วง 3 อันดับสุดท้ายจากการเปรียบเทียบในแต่ละมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะส่งเสริมสังคมความเป็นผู้ประกอบการให้พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/arc477rnb74s8s848.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง