ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรับมือกับภาวะสมองเสื่อมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยบูรณาการศิลปศึกษากับประสาทวิทยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช
เจ้าของผลงานร่วม สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
คำสำคัญ กิจกรรมศิลปะ;ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย;ผู้สูงอายุ;สุนทรียภาพ;คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนากิจกรรมศิลปะและศึกษาการทำกิจกรรมศิลปะของผู้ที่อยู่ในภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยด้านอารมณ์ สุนทรียภาพ การรู้คิดและคุณภาพชีวิต เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน มีกลุ่มทดลอง 15 คน ทำกิจกรรมศิลปะ 6 กิจกรรม คือ วาดเส้น วาดภาพระบายสี ปั้นตามจินตนาการและความรู้สึก ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ออกแบบแผนผังและเชือกรวมใจสายใยถักทอ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 ส่วนใหญ่ชอบการทำงานศิลปะมากที่สุดโดยเฉพาะกิจกรรมเชือกรวมใจ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรับมือกับภาวะสมองเสื่อมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยบูรณาการศิลปศึกษากับประสาทวิทยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง