ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุมิตรา เอี่ยมประเสริฐสุข
คำสำคัญ สมรรถนะแห่งตน, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ, ผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ดังนั้นหากผู้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนจนเกิดความมั่นใจก็จะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nrms.go.th/S6_ActionList.aspx?OnProjectID=555677
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง