ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ลักษณะของพอลิเมอร์ไฮบริดของโปรตีนเซริซินและพอลิเมอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุคณธมาศ สอนจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุกัญญา รอส
คำสำคัญ โครงเลี้ยงเซลล์;เซริซิน;พอลิไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาโครงเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ของเซริซินและพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (PHEMA) สำหรับใช้ในการรักษาแผลเรื้อรัง ในรูปแบบของโครงร่างตาข่ายสามมิติ ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้อ และช่วยในการซ่อมแซมบาดแผล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การตรวจสอบและการวิเคราะห์ลักษณะของพอลิเมอร์ไฮบริดของโปรตีนเซริซินและพอลิเมอร์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง