ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมบริเวณที่แปลรหัสในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ ATPase 6 ในประชากรไทยเพื่อประยุกต์ใช้งานนิติวิทยาศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัชรี พันธุศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. พัชณี แสงทอง และผศ.ดร. วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
คำสำคัญ Mitochondrial DNA;Control region;PCR amplification;ATPase 6;Forensic Science
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลงานวิจัยนี้ศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดียลดีเอ็นเอบริเวณ ATPase 6 ในประชากรไทย จำนวน 100 คน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทางสายมารดา ผลการทดลองพบว่า ในประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ (hot spot)ในประชากรไทยสูงที่สุดมี 5 ตำแหน่งคือ A8860G (100%), A8701G (52%), G8584A (18%), G9053A (15%) และ C8611A (6%) และสามารถจัดกลุ่มแฮโปลกรุ๊ปได้ 29 กรุ๊ปและมีการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์เฉพาะประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/paccon2019/proceedings/proceedings/cb/files/cb fp/cb-fp-07.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความหลากหลายทางพันธุกรรมบริเวณที่แปลรหัสในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ ATPase 6 ในประชากรไทยเพื่อประยุกต์ใช้งานนิติวิทยาศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง