ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปรเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นในจังหวัดแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวรรณ ถิ่นจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ระบบวรรณยุกต์;ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดแพร่;ภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่;ภาษาไทยลื้อ
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาจำนวนเสียงวรรณยุกต์ การแยกเสียง รวมเสียงวรรณยุกต์ และสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จากการฟัง รวมทั้งใช้โปรแกรมพราท (praat) ในการวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์พบว่า ภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่ ปรากฏการแยกเสียง รวมเสียงวรรณยุกต์ ประกอบด้วย 6 หน่วยเสียง ภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่ยังปรากฏวรรณยุกต์รูปแปรที่เป็นระบบวรรณยุกต์ย่อย เกิดจากปัจจัยทางสังคม การเปรียบเทียบผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่ ยังคงรักษารูปแบบเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต การเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นพบว่า จังหวัดแพร่มีกลุ่มผู้พูดภาษาไทยลื้อปะปนอยู่ในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ และตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น การใช้ภาษาที่เหมือนกับภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่ ภาษาไทยลื้อของทั้งสองตำบลดังกล่าว ปรากฏสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับภาษาไทยถิ่นเหนือในจังหวัดแพร่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5506033017_4359_2628.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การแปรเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยถิ่นในจังหวัดแพร่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง