ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สโรชา อมรพงษ์มงคล
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม;การจัดการ;ความจริงแท้;การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม มุมมองมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตารางประเมินความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์พบว่า 1) การจัดการของเมืองมัลลิกา มีข้อเด่นด้านการจัดการองค์กรและการควบคุม แต่ขาดการจัดการด้านการวางแผน และการเป็นผู้นำ เนื่องด้วยเมืองมัลลิกาดำเนินกิจการด้วยการจัดการแบบครอบครัวที่อยู่กันด้วยความเข้าใจ ทำให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 2) การประเมินความจริงแท้มิติของตำแหน่ง และสถานที่ตั้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.07 กระบวนการสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.94 สรุปได้ว่า ในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการนำกระบวนการสร้างสรรค์มาใช้มาก และคำนึงถึงความจริงแท้น้อย ผลการวิจัยช่วยให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6023110056_8107_10060.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.