การแยกด้วยเทคนิครวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าของของผสม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การแยกด้วยเทคนิครวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าของของผสม
เจ้าของผลงาน :  รสรินทร์ อำไพโรจนวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.ทวิวรรณ กังสดาน
คำสำคัญ :   การแยกด้วยเทคนิครวมอนุภาคด้วยไฟฟ้า, ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน, ไบโอดีเซล, กลีเซอรอล, น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์, แรงดันไฟฟ้าสูงกระแสสลับ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำอธิบาย :  วิธีที่ใช้ในการแยกกลีเซอรอลกับไบโอดีเซลนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การปล่อยให้แยกชั้นด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravitational Settling) เป็นวิธีการแยกที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก แต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแยก และไม่สามารถแยกอนุภาคน้ำมันที่มีขนาดเล็กได้ การนำเทคนิครวมอนุภาคด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation) เป็นเทคนิคที่ใช้พลังงานต่ำและไม่มีการใช้สารเคมีในการทำลายเสถียรภาพของอิมัลชัน (Demulsification Process) และสามารถแยกกลีเซอรอลออกจากน้ำมันไบโอดีเซลได้ โดยอาศัยความมีขั้วของกลีเซอรอล และไม่มีขั้วของไบโอดีเซล เพื่อลดระยะเวลาในการแยกสารทั้งสองชนิด และลดปริมาณน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการล้างด้วยน้ำ พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากับวิธีการแยกแบบธรรมดาโดยใช้แรงโน้มถ่วง และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตไบโอดีเซลได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710