การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยเทคนิค ความจริงเสมือน เรื่อง แสงและเงา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยเทคนิค ความจริงเสมือน เรื่อง แสงและเงา
เจ้าของผลงาน :  วีรภัทร จันทรจตุภัทร
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
คำสำคัญ :   เทคโนโลยีความจริงเสมือน, แสงและเงา
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบาย :  ผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าสื่ออยู่ไหนระดับคุณภาพ มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้ โดย เทคนิค เรื่อง แสงและเงา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ และผลเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานสื่อ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ เรื่อง แสงและเงา และความสนใจต่อสื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710