ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์หมุดคาร์บอนระดับนาโนจากสารชีวมวล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนัญญา ธิบดี
เจ้าของผลงานร่วม วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ , กรรณิกา เจียมจำนรรจา , วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
คำสำคัญ หมุดคาร์บอนระดับนาโน;กราฟีน;สารชีวมวล;ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่วยวด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่างหมุดคาร์บอนระดับนาโนและรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ หมุดคาร์บอนระดับนานโนถูกสังเคราะห์จากน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะนาว น้ำสัประรด และน้ำส้ม ผลจากการทดสอบทางเคมีไฟฟ้าพบว่าวัสดุผสมระหว่างหมุดคาร์บอนระดับนาโนที่ถูกสังเคราะห์จากน้ำส้ม ให้ค่าความสามารถในการเก็บประจุเท่ากับ 184.8 ฟารัดต่อกรัม นอกจากนี้เมื่อวัสดุผสมมาทดสอบการเก็บและคายประจุไฟฟ้าเป็นจำนวน 1000 รอบ ยังคงมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามากถึง 95.2% เมื่อเทียบกับตอนเริ่มใช้งาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสังเคราะห์หมุดคาร์บอนระดับนาโนจากสารชีวมวล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง