การสังเคราะห์หมุดคาร์บอนระดับนาโนจากสารชีวมวล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสังเคราะห์หมุดคาร์บอนระดับนาโนจากสารชีวมวล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
เจ้าของผลงาน :  อนัญญา ธิบดี
เจ้าของผลงานร่วม :   วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
คำสำคัญ :   หมุดคาร์บอนระดับนาโน, กราฟีน, สารชีวมวล, ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่วยวด
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้เป็นสังเคราะห์วัสดุผสมระหว่างหมุดคาร์บอนระดับนาโนและรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ หมุดคาร์บอนระดับนานโนถูกสังเคราะห์จากน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะนาว น้ำสัประรด และน้ำส้ม ผลจากการทดสอบทางเคมีไฟฟ้าพบว่าวัสดุผสมระหว่างหมุดคาร์บอนระดับนาโนที่ถูกสังเคราะห์จากน้ำส้ม ให้ค่าความสามารถในการเก็บประจุเท่ากับ 184.8 ฟารัดต่อกรัม นอกจากนี้เมื่อวัสดุผสมมาทดสอบการเก็บและคายประจุไฟฟ้าเป็นจำนวน 1000 รอบ ยังคงมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามากถึง 95.2% เมื่อเทียบกับตอนเริ่มใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การสังเคราะห์หมุดคาร์บอนระดับนาโนจากสารชีวมวล เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710