ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Social Return On Investment For Patient Treated By Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: A Case Study In Ubon Ratchathani Province, Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ , รศ.ดร. นลินี ทองประเสริฐ
คำสำคัญ Social Return On Investment;Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การลงทุนรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม ได้แก่ ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติ ลดการเป็นภาระของครอบครัวและสังคม และมีความุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมต่อการปลูกถ่ายไตในอนาคต อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1 : 1.60 สรุปได้ว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนทางสังคมที่คุ้มค่า
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง