โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐาน FSC

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐาน FSC
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
เจ้าของผลงานร่วม :   สุเทพ จันทร์เขียว, เจนนี่ แช่โลก, จันทิมา อยู่ถาวร
คำสำคัญ :   FSC, ความยั่งยืน, สวนยางพารา
หน่วยงาน :  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  องค์ความรู้ด้านวนศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนจากผลผลิตของโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เรื่องการพัฒนามาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากไม้ของประเทศสู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปและทฤษฎีระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐาน FSC และคู่มือสำหรับเกษตรกรที่จำเป็น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนยางพาราให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710