การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด
เจ้าของผลงาน :  ชฎามาศ จิตต์เลขา
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
คำสำคัญ :   การปรับปรุงพันธุ์, ข้าวโพดหวาน, แอนโทไซยานิน, ทริปโตแฟน
หน่วยงาน :  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :   2,336 kg/rai). In summary, the combination of three quality mutation traits (PrPrCC, o2o2 and sh2sh2) referred to as the purple opaque-2 sweet corn can be achieved in both inbreeding lines and their F1 hybrids having high anthocyanin, tryptophan content, and sweetness.
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710