ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชฎามาศ จิตต์เลขา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก , ศ.ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์
คำสำคัญ การปรับปรุงพันธุ์;ข้าวโพดหวาน;แอนโทไซยานิน;ทริปโตแฟน
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย 2,336 kg/rai). In summary, the combination of three quality mutation traits (PrPrCC, o2o2 and sh2sh2) referred to as the purple opaque-2 sweet corn can be achieved in both inbreeding lines and their F1 hybrids having high anthocyanin, tryptophan content, and sweetness.
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง