บทวิเคราะห์เครือข่ายสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย ANALYSIS OF BRANCH NETWORK OF THAI COMMERCIAL BANKS

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  บทวิเคราะห์เครือข่ายสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย ANALYSIS OF BRANCH NETWORK OF THAI COMMERCIAL BANKS
เจ้าของผลงาน :  สรายุทธ์ นาทะพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   รสิ คุณภัทรวงศ์
คำสำคัญ :   ธนาคารพาณิชย์, การขยายสาขา, การบริหารจัดการสาขา, กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หน่วยงาน :  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) คือ การมีเครือข่ายที่ครอบคลุมเพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของลูกค้า โดยเครือข่ายที่ครอบคลุมเป็นกลไกในการกีดกันทางการค้าสำหรับธนาคารรายใหม่ด้วยเช่นกัน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความต้องการของลูกค้า ทำให้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยวิธีเดิม จะยังคงใช้ได้อยู่ได้หรือไม่ และมีผลต่อทิศทางการขยายสาขาของ ธพ. ไทยอย่างไร งานวิจัยนี้วิเคราะห์เรื่องการเพิ่มสาขาของ ธพ. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลจากการศึกษา พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อนโยบายการเพิ่มสาขาของ ธพ. ในปัจจุบันคือ: 1) ข้อจำกัดทางกฎหมาย 2) กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ธพ. และการบริหารต้นทุนสาขา และ 3) จำนวนผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/ehj161kw5q0woosgwk.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
บทวิเคราะห์เครือข่ายสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย ANALYSIS OF BRANCH NETWORK OF THAI COMMERCIAL BANKS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708