ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารองค์กรสุขภาพ: ชมรมคนรักษ์ตับ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาจรีย์ อ่อนสอาด
คำสำคัญ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ;ชมรมคนรักษ์ตับ;ศูนย์โรคตับ;โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สิ่งที่องค์กรสุขภาพทั่วไปมักประสบปัญหาอยู่เสมอคือ “การสื่อสาร” ทั้งการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย แพทย์กับแพทย์ แพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับจากสาเหตุต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการรักษาที่ยาวนาน จนถึงขั้นสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับ ด้วยความสลับซับซ้อนของโรคที่เป็น ความยุ่งยากในวิธีการรักษา รวมถึงการต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากเป็นการเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจระหว่างผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถลดภาระส่วนหนึ่งของแพทย์ได้ อีกทั้งความรู้ที่ผู้ป่วยเปลี่ยนตับได้รับผ่านสื่อที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกศูนย์โรคตับ ไม่เพียงแต่สามารถพัฒนาการดูแลรักษาให้เกิดคุณภาพแก่สมาชิกกลุ่มเท่านั้น ยังเป็นการปันความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง นับเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับองค์กรสุขภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/2k44wdqmrnswcoco0.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสื่อสารองค์กรสุขภาพ: ชมรมคนรักษ์ตับ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง