ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจออนไลน์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมลวดสลิง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤมล สุวิมลเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
คำสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;บริษัทลวดสลิงในประเทศไทย;อีคอมเมริช์;เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นศึกษาในอุตสาหกรรมธุรกิจออนไลน์อุตสาหกรรมลวดสลิงของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียว กับอัตราการเติบโตของยอดขาย/กำไร และปัจจัยด้านความสามารถของบุคคลากร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/ktkv5u5nd5w4cc4k0c.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจออนไลน์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมลวดสลิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง